Posiadamy dofinansowanie 

z Urzędu Miasta Żyrardowa!  

Żyrardów przedszkole

   j a k  domowy    Ż Ł O B E K 

Twój e-mail:
Twój numer telefonu:
Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia, miejsce urodzenia, pesel dziecka:
Imię i nazwisko mamy, pesel, adres zamieszkania:
Imię i nazwisko taty, pesel, adres zamieszkania:
Istotne informacje:
Oboje rodzice zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.
Jedno z rodziców zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.
Przynajmniej jeden rodzic zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie/dzieło.
Dziecko posiada orzeczenie i niepełnosprawności.
Przynajmniej jedno z rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Rodzic samotnie wychowuje dziecko.
Dziecko ma rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej.
Dodatkowe, Twoim zadaniem istotne informacje o dziecku:
Oświadczenia wymagane w procesie rekrutacji:
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś
Zaponałem/em z klauzulą informacyjną przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka 
na rok szkolny 2021/2022
Akademia Malucha Pluszowy Miś 

w Żyrardowie przy ul.Waryńskiego 1

Regulamin  Rekrutacji

Klauzula Informacyjna RODO

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Społeczne SMA non profit sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 63, zwany dalej Administratorem; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom

3) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

4) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

 

ZAMKNIJ

Regulamin rekrutacji na rok 2021/2022
Dwujęzyczny żłobek Akademia Malucha Pluszowy Miś
ul. Waryńskiego 1, Żyrardów
1. Organizatorem jest podmiot prowadzący żłobek tj.: Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Wasilewskiego 9, nr KRS: 0000707609, NIP: 8381857769.
2. Żłobek mieści się przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie
3. Żłobek działa w oparciu o Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz.U. 2019r. poz. 409)
4. Rekrutacja jest prowadzona od 01 marca 2021r. do 30 kwietnia 2021r., wyniki rekrutacji zostaną podane najpóźniej do 15 maja 2021r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej lub w razie potrzeby do prowadzenia rekrutacji w sposób ciągły.
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego złożenia wniosku zgłoszeniowego w sekretariacie żłobka w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1 lub w wersji elektronicznej.
7. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura Organizatora lub złożenia za pomocą formularza na stronie www.
8. Wniosek musi zostać kompletnie wypełniony, brak wymaganych danych jest równoznaczny z odrzuceniem wniosku.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych z rodzicami w przypadku wpływu dużej ilości dokumentów rekrutacyjnych. Wówczas rodzice / opiekunowie prawni będą drogą telefoniczną zapraszani na spotkania, które będą się odbywać w biurze przy ul. Waryńskiego 1.
10. Złożenie wniosku zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
11. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
12. Wyniki rekrutacji są ostateczne i nie przysługuje droga odwoławcza.
13. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji osoby zakwalifikowane mogą otrzymać zaświadczenie o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka.
14. W ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników zostanie zawarta umowa przyjęcia dziecka do żłobka. Umowa zostanie zawarta równocześnie z opłatą wpisowego (gotówka w biurze lub potwierdzenie przelewu). Brak opłaty wpisowego jest jednoznaczny z brakiem możliwości zawarcia umowy przyjęcia dziecka do żłobka i jednoczesnym skreśleniem z listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka. Umowa zostaje zawarta na rok, obejmuje okres od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022
15. Wpisowe jest opłatą jednorazową i nie podlega zwrotowi.
16. Całkowite koszty pobytu dziecka w placówce zostaną określone w umowie w następujący sposób:
Miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi 880zł, na koszt ten składają się następujące opłaty:
a) dofinansowanie z Urzędu Miasta Żyrardowa - 300zł miesięcznie (dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa oraz gmin, które mają podpisane porozumienie z Miastem Żyrardów)
b) dofinansowanie w ramach programu Maluch+ 2021 - 80zł
c) opłata od rodzica 500zł
d) koszt całodziennego wyżywienia około 14zł/dzień
c) jednorazowa opłata bezzwrotna w wysokości 800zł tytułem wpisowego (dla dzieci, które nie uczęszczają do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś) lub jednorazowa opłata bezzwrotna w wysokości 650zł tytułem opłaty kontynuacyjnej dla dzieci uczęszczających do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś tj. spełniających warunki, o których mowa w punkcie 18 lit b) niniejszego regulaminu
*) w przypadku dzieci spełniających warunki, o których mowa w punkcie 18 lit b) niniejszego regulaminu na wniosek rodzica istnieje możliwość uiszczenia opłaty kontynuacyjnej w dwóch równych ratach, przy czym I rata jest płatna najpóźniej w dniu podpisania umowy (zgodnie z punktem 14 niniejszego regulaminu), rata II jest płatna najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021.
17. Kryteria formalne
- wiek dziecka musi się mieścić w przedziale 20 tygodni – 3 lata , wiek lat 4 jest dopuszczalny wyłącznie w oparciu o przesłanki Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
18. Kryteria merytoryczne
a) dziecko zamieszkałe na terenie gminy Żyrardów 100 pkt
b) dziecko, które uczęszczało do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś w roku 2020/2021 i jego umowa pobytu w żłobku nieprzerwanie zachowuje ciągłość do 31.08.2020 – 200ptk
c) samotna matka 60 pkt
d) oboje rodzice zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę 50 pkt
e) jeden rodzic zatrudniony w oparciu o umowę o pracę 40 pkt
f) przynajmniej jeden rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności 60 pkt
g) dziecko z niepełnosprawnością lub rodzeństwo kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności 60 pkt
h) dziecko z rodziny wielodzietnej 40 pkt
i) przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów jest zatrudnione w oparciu o umowę cywilnoprawną 20 pkt.
Dodatkowe kryterium merytoryczne (weryfikowane podczas wywiadu z rodzicami/opiekunami)
j) gotowość żłobkowa dziecka do pobytu w placówce.
19. Lista osób zakwalifikowanych do żłobka zostanie ułożona w kolejności alfabetycznej i zostanie udostępniona w placówce żłobka przy ul. Waryńskiego1 w dniu 30 kwietnia 2021r.

ZAMKNIJ