Posiadamy dofinansowanie 

z Urzędu Miasta Żyrardowa!  

Żyrardów przedszkole

   j a k  domowy    Ż Ł O B E K 

Twój e-mail:
Twój numer telefonu:
Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia, miejsce urodzenia, pesel dziecka:
Imię i nazwisko mamy, pesel, adres zamieszkania:
Imię i nazwisko taty, pesel, adres zamieszkania:
Istotne informacje:
Oboje rodzice zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.
Jedno z rodziców zatrudnione w oparciu o umowę o pracę.
Przynajmniej jeden rodzic zatrudniony w oparciu o umowę zlecenie/dzieło.
Dziecko posiada orzeczenie i niepełnosprawności.
Przynajmniej jedno z rodziców posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Rodzic samotnie wychowuje dziecko.
Dziecko ma rodzeństwo z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej.
Dodatkowe, Twoim zadaniem istotne informacje o dziecku:
Oświadczenia wymagane w procesie rekrutacji:
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś
Zaponałem/em z klauzulą informacyjną przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka 
na rok szkolny 2022/2023
Akademia Malucha Pluszowy Miś 

w Żyrardowie przy ul.Waryńskiego 1

Regulamin  Rekrutacji

Klauzula Informacyjna RODO

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Społeczne SMA non profit sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 63, zwany dalej Administratorem; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom

3) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

4) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

 

ZAMKNIJ

Regulamin rekrutacji na rok 2022/2023
Dwujęzyczny żłobek Akademia Malucha Pluszowy Miś
ul. Waryńskiego 1, Żyrardów


1. Organizatorem jest podmiot prowadzący żłobek tj.: Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Wasilewskiego 9, nr KRS: 0000707609, NIP: 8381857769.
2. Żłobek mieści się przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie .
3. Żłobek działa w oparciu o Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. 2021r., Nr 75)
4. Rekrutacja jest prowadzona od 2 marca 2022 r. do 30 kwietnia 2022 r., wyniki rekrutacji zostaną podane najpóźniej do 31 maja 2022 r.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej lub w razie potrzeby do prowadzenia rekrutacji w sposób ciągły.
6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego złożenia wniosku zgłoszeniowego w sekretariacie żłobka w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1 lub za pośrednictwem strony internetowej placówki.
7. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do biura Organizatora.
8. Wniosek musi zostać złożony na właściwym druku (do pobrania w biurze Organizatora) lub za pośrednictwem strony internetowej, czytelnie i poprawnie wypełniony, czytelnie podpisany, niespełnienie tych warunków jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci. Wówczas rodzice / opiekunowie prawni będą drogą telefoniczną zapraszani na spotkania, które będą się odbywać w biurze żłobka przy ul. Waryńskiego 1. Celem spotkań będzie przede wszystkim ustalenie kwestii związanych ze spełnianiem kryteriów przyjęcia do żłobka oraz szczególnych wymagań dotyczących opieki nad dzieckiem.
10. Złożenie wniosku zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
11. O przyjęciu do żłobka decyduje liczba zdobytych punktów, dostępność wolnych miejsc oraz pomocniczo data złożenia wniosku o przyjęcie do żłobka.
12. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.
13. Wyniki rekrutacji są ostateczne i nie przysługuje droga odwoławcza.
14. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni mogą otrzymać zaświadczenie o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka.
15. W ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników zostanie zawarta umowa przyjęcia dziecka do żłobka. Umowa zostanie zawarta równocześnie z opłatą wpisowego (gotówka w biurze lub potwierdzenie przelewu). Brak opłaty wpisowego jest jednoznaczny z brakiem możliwości zawarcia umowy przyjęcia dziecka do żłobka i jednoczesnym skreśleniem z listy dzieci zakwalifikowanych do żłobka. Umowa zostaje zawarta na 1 rok i obejmuje okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.
16. Wpisowe jest opłatą jednorazową i nie podlega zwrotowi.
17. Wysokość wpisowego i opłat wynosi:
a) 800 zł w przypadku dzieci, które nie uczęszczają do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś
b) 650, zł w przypadku dzieci, które uczęszczały do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś w roku szkolnym 2021/2022 i umowa z placówką zachowuje ciągłość do 31 sierpnia 2022r.
c) czesne wynosi 660zł miesięcznie - opłata od rodzica
d) rodzicom przysługuje dofinansowanie z ZUS w wysokości 500 zł lub 400 zł lub 200 zł zależnie od spełnienia warunków związanych z przyznawaniem dofinansowania przez ZUS.
Rodzic jest zobowiązany samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie i przedłożyć stosowne dokumenty w ZUS.
18. W przypadku opłaty, o której mowa w pkt 17 lit. b. na wniosek rodzica istnieje możliwość uiszczenia opłaty wpisowego w dwóch równych ratach, przy czym I rata jest płatna najpóźniej w dniu podpisania umowy, rata II jest płatna najpóźniej do dnia 15 lipca 2022 r.
19 Do żłobka mogą zostać przyjęte dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Przyjęcie dziecka do żłobka w wieku lat 4 jest dopuszczalny wyłącznie w oparciu o przesłanki Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
20. Kryteria merytoryczne:
a) dziecko zamieszkałe na terenie gminy Żyrardów - 100 pkt
b) dziecko, które uczęszczało do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś w roku 2021/2022
i jego umowa pobytu w żłobku zachowuje ciągłość do 31.08.2022 – 200 pkt
c) samotny rodzic/opiekun prawny- 60 pkt
d) oboje rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w systemie dziennym - 50 pkt
e) przynajmniej jeden rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności - 60 pkt
f) dziecko z niepełnosprawnością lub rodzeństwo kandydata posiada orzeczenie niepełnosprawności - 60 pkt
g) dziecko z rodziny wielodzietnej - 40 pkt
h) dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej- 60pkt
i) rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś w roku 2021/2022 lub jest kandydatem w roku 2022/2023- 100 pkt
j) gotowość żłobkowa dziecka do pobytu w placówce- 50 pkt
21. Lista osób zakwalifikowanych do żłobka zostanie ułożona w kolejności alfabetycznej
i zostanie udostępniona w placówce żłobka przy ul. Waryńskiego 1

ZAMKNIJ