ZAMKNIJ

 

Regulamin rekrutacji na rok 2024/2025

Dwujęzyczny Żłobek Akademia Malucha Pluszowy Miś 

ul. Waryńskiego 1,  Żyrardów

 

1. Organizatorem jest  podmiot prowadzący żłobek tj.: Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA non profit

sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Wasilewskiego 9, nr KRS: 0000707609, NIP:

8381857769.

2. Żłobek mieści się przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie.

3. Żłobek działa w oparciu o Ustawę o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. 2023 r. poz.

204)

4. Rekrutacja prowadzona jest od 1 marca 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., wyniki rekrutacji zostaną

podane najpóźniej do 15 lipca 2024 r.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej lub w razie

potrzeby do prowadzenia rekrutacji w sposób ciągły.

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego złożenia wniosku zgłoszeniowego

w sekretariacie żłobka w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1 lub za pośrednictwem strony

internetowej placówki.

7. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do sekretariatu żłobka.

8. Wniosek musi zostać złożony na właściwym druku (do pobrania w sekretariacie żłobka)

lub za pośrednictwem strony internetowej, czytelnie i poprawnie wypełniony, czytelnie

podpisany. Niespełnienie tych warunków jest równoznaczne z odrzuceniem wniosku.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia spotkań rekrutacyjnych 

z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci. Wówczas rodzice / opiekunowie prawni będą drogą

telefoniczną zapraszani na spotkania, które będą się odbywać w biurze żłobka przy ul.

Waryńskiego

Celem spotkań będzie przede wszystkim ustalenie kwestii związanych ze spełnianiem kryteriów

przyjęcia do żłobka oraz szczególnych wymagań dotyczących opieki nad dzieckiem.

10. Złożenie wniosku zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego

regulaminu.

11. O przyjęciu do żłobka decyduje liczba zdobytych punktów, dostępność wolnych miejsc

oraz pomocniczo data złożenia wniosku o przyjęcie do żłobka.

12. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

13. Wyniki rekrutacji są ostateczne i nie przysługuje droga odwoławcza.

14. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzice/opiekunowie prawni mogą otrzymać zaświadczenie

o zakwalifikowaniu dziecka do żłobka. 

15. W ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników zostanie zawarta umowa przyjęcia dziecka do żłobka.

Umowa zostanie zawarta równocześnie z opłatą wpisowego (gotówka w biurze lub

potwierdzenie przelewu). Brak dokonania opłaty wpisowego jest jednoznaczny z brakiem

możliwości zawarcia umowy przyjęcia dziecka do żłobka i jednoczesnym skreśleniem z listy dzieci

zakwalifikowanych

do żłobka. Umowa zostaje zawierana jest na okres od 1 września 2024 r.

do 17 czerwca  2025 r.

16. Wpisowe jest opłatą jednorazową i nie podlega zwrotowi.

17. Wysokość wpisowego i opłat wynosi:

a. 650,00 zł w przypadku dzieci, które nie uczęszczają do żłobka Akademia Malucha Pluszowy

Miś 

b. 540,00 zł w przypadku dzieci, które uczęszczały do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś

w roku szkolnym 2023/2024 i umowa z placówką zachowuje ciągłość do 31 sierpnia 2024 r.

c. czesne wynosi 920,00zł miesięcznie - opłata za dziecko zamieszkałe na terenie Żyrardowa,

czesne wynosi 1 220 zł miesięcznie – opłata za dziecko poza Żyrardowem.

d. rodzicom przysługuje dofinansowanie z ZUS w wysokości 500 zł lub 400 zł  zależnie

od spełnienia warunków związanych z przyznawaniem dofinansowania przez ZUS. Rodzic

jest zobowiązany samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie i przedłożyć stosowne

dokumenty

w ZUS.

18. W przypadku opłaty, o której mowa w pkt 17 lit. b. na wniosek rodzica istnieje możliwość

uiszczenia opłaty wpisowego w dwóch równych ratach, przy czym I rata jest płatna najpóźniej w

dniu podpisania umowy, rata II jest płatna najpóźniej do dnia 15 lipca 2024 r.

19. Do żłobka mogą zostać przyjęte dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. Przyjęcie dziecka do

żłobka w wieku lat 4 jest dopuszczalny wyłącznie w oparciu o przesłanki Ustawy o opiece nad

dziećmi

w wieku do lat 3.

20. Kryteria merytoryczne:

a. dziecko zamieszkałe na terenie gminy Żyrardów - 100 pkt

b. dziecko, które uczęszcza do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś w roku 2022/2023 i

jego umowa pobytu w żłobku zachowuje ciągłość do dnia 31.08.2023 – 200 pkt

c. rodzic samotnie wychowujący dziecko/opiekun prawny - 60 pkt

d. oboje rodziców pracujących zawodowo, prowadzących działalność gospodarczą lub uczących

się w systemie dziennym - 50 pkt

e. przynajmniej jeden rodzic posiada orzeczenie o niepełnosprawności - 60 pkt

f. rodzeństwo kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności – 60 pkt

g. dziecko jest z rodziny wielodzietnej - 40 pkt

h. dziecko jest umieszczone w rodzinie zastępczej - 60 pkt

i. rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś w roku

2023/2024 lub jest kandydatem w roku 2024/2025- 100 pkt

j. gotowość żłobkowa dziecka do pobytu w placówce - 50 pkt

21. Lista osób zakwalifikowanych do żłobka zostanie ułożona w kolejności alfabetycznej

i zostanie udostępniona w placówce żłobka przy ul. Waryńskiego 1.

 

 

 

 

ZAMKNIJ

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Społeczne SMA non profit sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie przy ul. Mireckiego 63, zwany dalej Administratorem; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom

3) posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

4) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

 

Klauzula Informacyjna RODO

Regulamin  Rekrutacji

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka 

na rok szkolny 2024/2025
Akademia Malucha Pluszowy Miś 

w Żyrardowie przy ul.Waryńskiego 1

Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia, miejsce urodzenia, pesel dziecka:
Miejsce zamieszkania dziecka: 
Imię i nazwisko mamy, pesel, adres zamieszkania:
e-mail mamy:
 numer telefonu mamy:
Imię i nazwisko taty, pesel, adres zamieszkania:
e-mail taty:
numer telefonu taty:
Istotne informacje:
Miejsce zamieszkania dziecka na terenie gminy Żyrardów.
Dziecko uczeszcza do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś w roku 2023/2024 i umowa zachowuje ciągłość do 31.08.2024?
Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko
Dziecko obojga rodziców pracującychzawodowo/prowadzących dzialalność gospodarczą.
Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Rodzeństwo kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
Dziecko z rodzicny wielodzietnej.
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.
Rodzeństwo dziecka uczęszcza do żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś w roku 2023/2024 i jest kandydatem w roku 2024/2025.
Gotowość żłobkowa dziecka do pobytu w placówce.
Dodatkowe, Twoim zadaniem istotne informacje o dziecku:
Oświadczenia wymagane w procesie rekrutacji:
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem rekrutacji żłobka Akademia Malucha Pluszowy Miś
Zaponałem/em z klauzulą informacyjną przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

   j a k  domowy    Ż Ł O B E K 

Żyrardów przedszkole

                                             

Posiadamy dofinansowanie 

z Urzędu Miasta Żyrardowa!